Skip to Content

Agenda

Lezing door Herwig De Lannoy: "De parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 in het kanton en arrondissement Mechelen in historisch perspectief."

De laatste parlementsverkiezingen zorgden in Vlaanderen voor een politieke aardverschuiving die uniek was in onze woelige politieke geschiedenis. De spreker gaat na hoe de machtsverhoudingen sinds het algemeen stemrecht in 1893 in Mechelen evolueerden en zoekt naar de oorzaken en verklaringen voor de machtsposities van de diverse politieke partijen en de verschuivingen ervan. Door dit over een lange periode te bestuderen, zijn in Mechelen opmerkelijke trends merkbaar, die dikwijls afwijkend zijn van deze elders in Vlaanderen. Bovendien werden, in de aartsbisschoppelijke hoofdstad, de Schoolstrijd en de Vlaamse strijd op het scherp van de snede uitgevochten. Niet toevallig vond in het Mechelse stadhuis in 1974 de installatievergadering van de Vlaamse Gewestraad – de rechtstreekse voorloper van het Vlaamse Parlement - plaats. Tenslotte waren en zijn in de Mechelse politiek heel wat boegbeelden actief die ook op nationaal vlak gezaghebbend waren en zijn. Denken we maar aan de Vlaamsgezinde christendemocraten Filip Van Isacker en Alfons Verbist en de socialist Désiré Bouchery in de jaren 1920 en 1930, de BSP-er Antoon Spinoy en de CVP-er Jos De Saeger na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 1960, De CVP-er Luc Van den Brande in de jaren 1980 en 1990 en Bart Somers (Open VLD), Caroline Gennez (sp.a) en Inge Vervotte (CD&V) op dit moment.

 

Toen vlak na de Eerste Wereldoorlog de Mechelse katholieke partij in democratische zin hervormd werd en de Vlaamse eisen onderschreef, scheurden de conservatieve katholieken zich af. In hun kiesblad De Vlag – Le Drapeau hekelden de Mechelse conservatieve katholieken tijdens de campagne van de parlementsverkiezingen van november 1921 de ‘collaboratie’ van de Vlaamsgezinde christendemocraten o.l.v. de Antwerpenaar Frans Van Cauwelaert met de ‘verfoeilijke’ socialisten van Camille Huysmans. Het werd deze laatste erg kwalijk genomen dat hij in volle oorlog de voortrekker was van een socialistisch internationale vredesconferentie met de Duitse sociaal-democraten. (© Stadsarchief Mechelen).

 

 

Als aartsbisschoppelijke hoofdstad én tegelijk als rood bastion was Mechelen beladen met een belangrijke symboolwaarde voor de strijd tussen gelovigen en ‘antiklerikalen’. Er werd felle strijd geleverd om ‘de schoone ziel van ’t kind’. Deze spotprent hekelt de bitsige sfeer - zeker ook in Mechelen - bij de parlementsverkiezingen van november 1932, die de schoolkwestie als centrale thema hadden. (Het Roode Blok. Strijdblad der Werkliedenpartij, arrondissement Mechelen, nr. 3, Wetgevende verkiezingen 1932, © Stadsarchief Mechelen).Herwig De Lannoy is historicus (KULeuven, 1984) en haalde een postgraduaat Bedrijfskunde (KULeuven, 2008). Hij publiceerde over de politieke en sociale geschiedenis en de Vlaamse Beweging in Mechelen sinds de 19de eeuw. Hij nam managementfuncties waar in de welzijnssector en in de consulting rond sociale economie. Hij is momenteel directeur financiën, personeel en logistiek in de Davidsfonds groep, die de cultuurvereniging en de uitgeverij omvat.

 

De lezing gaat door in het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen, en wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 21/06/2011
Uur: 
20.00 uur

Lezing door Koen Cosaert en Michel Lejeune: "Van gregoriaans tot jazz: een componistenportret van Jos Lerinckx".

Jos Lerinckx heeft als toondichter diverse paden bewandeld. Als priester was hij intens verbonden met de muziek voor de kerkliturgie. Het gregoriaans was de eerste inspiratiebron. Van 1965 tot 1985 onderwees hij het vak gregoriaanse zang trouwens aan het bekende Lemmensinstituut. Vanuit deze functie componeerde hij talloze kerkliederen en koorwerken. In zijn muzikantenhart bewaarde hij echter een speciale plaats voor de jazzmuziek.

Als jonge man leerde hij die kennen via een bevriende muziekleraar en de jazzmuziek liet hem nooit meer los. Geïnspireerd door de grote meesters in dit genre componeerde Lerinckx verschillende werken in deze stijl. Men noemde hem wel eens de Vlaamse ‘Cole Porter’. Zijn grootste succes kende hij wellicht als componist van beiaardmuziek. Zelf leerde hij het instrument bespelen op latere leeftijd om nadien beiaardier te worden van zijn geboortestad Halle. Vandaag worden zijn beiaardwerken wereldwijd uitgevoerd.


 

Jos Lerinckx (foto: Koen Cosaert)

Sprekers:

Koen Cosaert is directeur van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn en stadsbeiaardier van Kortrijk, Roeselare, Harelbeke en Izegem. Als beiaardier, musicoloog en campanoloog geniet hij wereldwijde faam.
 

Michel Lejeune doorliep het Koninklijk Atheneum Pitzemburg, waar de leraren geschiedenis Henri Joosen (oudvoorzitter van de Kring) en Paul Morren hem de interesse tot dit vak bijbrachten. In 1996 kwam hij in contact met Jos Lerinckx. Door diens toedoen vatte hij aan de Mechelse Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn beiaardstudies aan, waar hij onderricht kreeg van stadsbeiaardier Eddy Mariën (beiaardspel) en Koen Cosaert.

Datum: 
din, 17/05/2011
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief van Mechelen.

Lezing door Carmen Van Praet: De bestraffing van economische collaboratie in de hout- en meubelsector door de krijgsraad van Mechelen (1945-1948): enkele casussen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielpen ook heel wat Mechelse hout-en meubelbedrijven de vijand door het leveren van barakken, schijnvliegtuigen, houten munitiekisten, brancards en allerhande kleinmeubel.
Aan de hand van een reeks concrete dossiers gaat spreekster na hoe de militaire krijgsraad van Mechelen de strafwet voor economische collaboratie toepaste.

 


Carmen Van Praet is master in de geschiedenis (RUG, 2009) en deed tijdens het academiejaar 2008-2009 intensief onderzoek naar de gerechtelijke vervolging van economische collaborateurs in de hout- en meubelsector. De resultaten van haar onderzoek schreef ze neer in haar masterpaper “De bestraffing van economische collaboratie in de hout- en meubelsector: vervolging en rechtspraak door de krijgsraden te Kortrijk, Mechelen, Brussel en Luik”, onder begeleiding van prof. dr. Dirk Luyten. Vanaf januari tot en met september 2010 was ze als wetenschappelijk onderzoekster verbonden aan het Studie- en Documentatiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel. In het kader van het onderzoeksproject “Arbeidservaringen van Belgische vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog, deed ze onderzoek naar de weinig bestudeerde Duitse oorlogsindustrie in België en de vrouwelijke tewerkstelling in deze nijverheid. Sinds oktober 2010 werkt ze aan de Universiteit Gent en in samenwerking met het Liberaal Archief aan het doctoraatsproject “Tussen lokaal en internationaal: liberale sociale verenigingen in Vlaanderen en Brussel tussen 1848 en 1914”.

 

De lezing gaat door in het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen, en wordt afgesloten met een drankje.

Datum: 
din, 19/04/2011
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het stadsarchief.

Viering 125 jaar Kring in het Stadhuis van Mechelen - donderdag 24 maart om 19.00 uur.

Het hoogtepunt van onze viering 125 jaar Kring vormt een Academische Zitting in de Raadzaal en aansluitende receptie in de Keldermanszaal in het Stadhuis van Mechelen. Het is dan precies dag op dag de verjaardag van onze Kring! De stichting gebeurde immers op 24 maart 1886.

 

Titelblad van de Handelingen van de Kring in 1905 (eigen foto).

 

Programma:

Start om 19 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Muziek.

Welkomstwoord en toespraak door de heer Herwig De Lannoy,
voorzitter van de Kring: De Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen als sociaal-culturele vereniging.

Muzikaal intermezzo.

Gelegenheidstoespraak door de heer François Van der Jeught, secretaris van de Kring: De Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 125 jaar jong. Een kort historisch overzicht “van dit tot beter...”

Muzikaal intermezzo.

Lezing door Prof. Marc Boone: Lokale geschiedschrijving in Vlaanderen, terugblikken met vertrouwen, vooruit kijken met bezorgdheid.

Huldetoespraak door de burgemeester.

Feestelijke receptie aangeboden door het Stadsbestuur Mechelen, met een hapje en een drankje in de Keldermanszaal.
 

Voorpagina van de Handelingen van de Kring in 2011 (eigen foto).

 


Het Alesia String Quartet is het strijkkwartet dat voor ons optreedt en met een vleugje lichtklassieke muziek het geheel aangenaam zal omkaderen.
Het is samengesteld uit: Tom Johnson en Marie De Bry, viool; Jasmien Van Hauthem, altviool en Sigi Tooten, cello.
Het kwartet brengt muziekfragmenten van wijlen ons medelid Peter Cabus, van ons medelid Jan De Maeyer en van Ludwig van Beethoven.

Spreker(s): 
Prof. Marc Boone
Prof. Marc Boone van de Universiteit Gent is specialist in Middeleeuwse stadsgeschiedenis. Hij promoveerde tot doctor in de geschiedenis (UGent, 1987) en was daarna als onderzoeker werkzaam in opdracht van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Momenteel is hij gewoon hoogleraar aan de UGent, gastprofessor in Dijon, Parijs (Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Sorbonne) en verbonden aan de Francqui-leerstoel aan de ULB. Hij is tevens onderwijsdirecteur van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, directeur van het interuniversitair project 'city and society in the Low Countries, 1200-1800' en lid van diverse wetenschappelijke commissies. Hij is Lid van de Kon. Vlaamse Academie van België, klasse der menswetenschappen, en lid van de Academia Europaea. Hij is ook voorzitter van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op politieke en sociaal-economische geschiedenis van de Bourgondische periode, stadsgeschiedenis, historische methodologie en historiografie.
Datum: 
don, 24/03/2011


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina