Skip to Content

Waarom kinderen triviale liedjes zongen op de feestdag van Sint-Maarten.

Type: 
Mededelingenblad
Auteur(s): 
F. Vanhoof
Jaargang: 
44
Nummer: 
3
Plaats van uitgave: 
Mechelen
Jaar van uitgave: 
2013

Cornelius Boes, rector van het klooster Sint-Niklaasberg (1754-1796) te Aarschot stelde rond 1770 een kroniek op over het klooster (zie Archief Aartsbisdom Mechelen, fonds Sint-Niklaasberg, register 9, Cornelius BOES, Chronijcke, p. 28). Hij beweerde dat er in Aarschot en omstreken in 18de eeuw een oude traditie bestond om op de feestdag van Sint-Maarten (11 november) triviale liedjes te zingen over Sint-Maarten.

“ Merten van Rossem”
T’is ontrent desen tijdt geweest, dat den Gelderschen Generael Merten van Rossem hier te landt alles in vlam ende vuer gestelt heeft, waerom de Religieusen van dien tijdt wederom hebben moeten de vlught nemen, ende het Clooster verlaeten, gelijck Mater Middelborch (1543-1572) te kennen geeft in haer Manuael(fol.30), alwaer sij onder ander schrijft: “item ontfaen van Marieken onse goede vriendinne, daer wij t’huis laegen inden tijdt van Merten van Rossem”.
Dit is geschiedt ontrent het jaer 1542, aengesien ick lese dat desen Merten van Rossem op dat selve jaer de stadt Loven te vergeefs geattaqueert hebbende deselve schandelijck heeft moeten verlaeten ende alsoo geheel het Landt: waerom de kinderen van dien tijdt spots-gewijs songen:
”Merten Van Rossem
den ouden trawant
scheet nen stront
ende hij was wel
ses ellen lanck.”

Daervan schijnt voortgekomen te sijn, dat de kinderen noch op den dagh van heden, opden dagh van Ste Merten, alhoewel verkeerdelijk singen: “Ste Merten den ouden trawant: want omdat se de Historie nu niet meer en weten ende dat het nochtans als eene oude traditie oft overleveringe is, soo seggen se nu in plaets van Merten van Rossem verkeerdelijck Ste Merten, hetwelck eene godtslasteringe is.”

Deze tekst verklaart duidelijk waarom men zulke triviale teksten over Sinte Mette maakte. Sint-Maarten was toch een weldoener van de armen en een grote kindervriend zoals hij nog steeds in Aalst en omstreken wordt gevierd op 11 november. Hier heeft hij zelfs Sint-Niklaas verdrongen.

F. Vanhoof
 Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina