Skip to Content

Doelstellingen & statuten

A. Doel

De vereniging heeft tot doel de studie van de lokale geschiedenis, kunstgeschiedenis, litteratuur en volkskunde te bevorderen, publicaties te verzorgen; boekwerken, tijdschriften en ander studiemateriaal te verzamelen; zorg te dragen voor het geschiedkundig, kunsthistorisch, archeologisch en volkskundig patrimonium en erfgoed van Mechelen en te ijveren voor het behoud of de herstelling ervan.

B. Statuten

Onderstaande statuten werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 december 2003, aangevuld op de Algemene Vergadering van 26 januari 2008 en gewijzigd op de Algemene Vergadering van 31 januari 2009.

Naam, zetel, doel, duur

 1. De vereniging draagt de naam Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, gesticht in 1886 als feitelijke vereniging onder de benaming Cercle    Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines en sedert 1937 bekend als Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen.
 2. Haar zetel is gevestigd 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat, 145 in het Historisch Archief van Mechelen. De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur gewijzigd worden en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen.
 3. De vereniging heeft tot doel de studie van de lokale geschiedenis, kunstgeschiedenis, litteratuur en volkskunde te bevorderen, publicaties te verzorgen; boekwerken, tijdschriften en ander studiemateriaal te verzamelen; zorg te dragen voor het geschiedkundig, kunsthistorisch, archeologisch en volkskundig patrimonium en erfgoed van Mechelen en te ijveren voor het behoud of de herstelling ervan.
 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden.

Leden, aanvaarding, ontslag

 1. De vereniging bestaat uit werkende en toetredende leden. 
 2. De toetredende leden worden lid door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage.
 3. Werkende leden zijn zij die daarenboven tot het doel van artikel 3 bijdragen en door de raad van bestuur worden aanvaard. Het zijn de stichters-ondertekenaars en allen die later als werkend lid zullen worden aangenomen.
 4. De vereniging bestaat uit ten minste vijf werkende leden.
 5. De jaarlijkse bijdrage, door alle leden verschuldigd, mag niet hoger zijn dan 100 €. De raad van bestuur zal jaarlijks het bedrag van deze bijdrage vaststellen.
 6. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
 7. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

Raad van bestuur

 1. De jaarlijkse bijdrage, door alle leden verschuldigd, mag niet hoger zijn dan 100 €.  De raad van bestuur zal jaarlijks het bedrag van deze bijdrage vaststellen 
 2. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur van ten minste drie leden. Zij worden gekozen door de algemene vergadering van de werkende leden en zijn door deze te allen tijde afzetbaar.
 3. Het mandaat van de bestuurders duurt vijf jaar. Elk lid van de raad van bestuur is herkiesbaar. Het mandaat eindigt door overlijden, ontslagname, afzetting of       niet-herverkiezing.
 4. De handtekening van twee bestuurders, mits volmacht van de meerderheid van de raad van bestuur, volstaat om tegenover derden de vereniging te verbinden.
 5. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  Desgevallend kunnen een ondervoorzitter, een adjunct-secretaris, een archivaris-bibliothecaris en één of meerdere bijgevoegde raadsleden onder de bestuursleden gekozen worden.
 6. De raad van bestuur oefent alle machten uit, behalve diegene die door de wet en de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van de werkende leden.

Algemene vergadering

 1. De beraadslaging van de algemene vergadering, die bestaat uit de werkende leden, is vereist in de volgende gevallen: (1) wijziging van de statuten; (2) verkiezing en afzetting van de leden van de raad van bestuur; (3) kwijting aan de bestuurders; (4) goedkeuring van de begroting en rekeningen; (5) het ontbinden van de vereniging; (6) uitsluiting van een lid.
 2. Bij het nemen van besluiten door de algemene vergadering mag van de agenda afgeweken worden indien de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden hiermee instemt.
 3. De algemene vergadering beslist geldig welk ook het aantal aanwezigen is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, behoudens in de door de wet voorziene gevallen. Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden, mits de wijziging op de agenda is vermeld en wordt gehandeld conform de wet.
 4. De jaarlijkse statutaire ledenvergadering wordt steeds gehouden vóór 31 maart op de plaats vermeld in de uitnodiging.

Begroting en rekeningen

 1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december; in afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de oprichting tot 31 december 2003.
 2. De bestuurders zullen jaarlijks op de statutaire algemene vergadering van de werkende leden rekening en verantwoording moeten afleggen.
 3. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan het stadsbestuur van Mechelen, de boeken, registers en archiefstukken aan het Historisch Archief van de stad Mechelen en de kunstvoorwerpen aan de Stedelijke Musea. Bij niet-aanvaarding wordt het patrimonium aan een vereniging overgedragen die gelijke doelstellingen nastreeft zoals bepaald in artikel 3 van dit statuut.
 4. Geen enkel lid, noch het ontslagnemende of uitgesloten lid, noch hun erfgenamen hebben enig recht op roerende of onroerende bezittingen van de vereniging. Zij kunnen de jaarlijkse bijdragen, de roerende of onroerende giften of schenkingen  door hen, hun lasthebber of door hun erflaters afgestaan, niet terugeisen.

Slotbepalingen

 1.  Alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk wordt geregeld kan voorzien worden in een huishoudelijk reglement dat door de raad van bestuur wordt opgesteld.
 2.  De statuten zijn integraal van toepassing na de goedkeuring door de algemene vergadering van de werkende leden.

 Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina